opc_loader
Print deze pagina:

Algemene voorwaarden Cabriowebshop.nl

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cabriowebshop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Cabriowebshop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Cabriowebshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Cabriowebshop.nl zijn vrijblijvend en Cabriowebshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Cabriowebshop.nl. Cabriowebshop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Cabriowebshop.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie direct per factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Cabriowebshop.nl.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Cabriowebshop.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€50,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Cabriowebshop.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (20%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Cabriowebshop.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Cabriowebshop.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Cabriowebshop.nl.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Cabriowebshop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Leveringen en voorraden kunnen afwijken van genoemde aantallen op cabriowebshop.nl. Hiervoor heeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Cabriowebshop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Cabriowebshop.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Cabriowebshop.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Cabriowebshop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Cabriowebshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Cabriowebshop.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Op alle leveringen, bestellingen en overeenkomsten geleverd door Cabrio Webshop, gaat u akkoord met een algemene garantie periode van 1 jaar, gerekend va. de factuur datum.

Controleer bij ontvangst altijd of u het juiste product heeft ontvangen voordat u dit gaat installeren.
Controleer uw product, vóór montage op o.a.: beschadigingen, defecten, productiefouten en kwaliteitsfouten.

De garantie aanvraag moet binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk worden ingediend.

 

8.2 INBEGREPEN IN GARANTIE:

  • - Alle verbindings- en seal naden.
  • - PVC-profielen.
  • - Glazen en plastic ruit bevestigingen/verbindingen in de cabriokap.
  • - Kwaliteit problemen aan stoffen.

 

8.3 UITGESLOTEN VAN GARANTIE:

  • - Kras, breuk, vouw schade, gebruikssporen en verkleuringen aan de plastic en glazen ruiten.
  • - Defecten/ beschadigingen en onderbrekingen verwarmingssystemen in de glazen ruit van de cabriokap na montage.
  • - Beschadigingen ontstaan door (onjuiste) montage, en gebruik.
  • - Ritssluitingen
  • Alle claims waarvan de reden tot vervanging, voor de montage/ gebruik bij een controle had kunnen worden vastgesteld.
  • Cabrio Webshop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschades die  door het defecte product zouden kunnen ontstaan: denk aan lekkages, beschadigingen, storingen enz. Hiervoor zal de verantwoordelijke voor de montage van het defecte product en het vervangende product maatregelen moeten treffen om deze eventuele schades te voorkomen.  Cabrio Webshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze eventuele vervolgschades

 

8.4 GARANTIE AFHANDELINGEN:

Indien er een garantie aanvraag is, moet deze compleet met foto’s en aankoopfactuur worden ingediend. Als er onder garantie een vervangend product wordt geleverd, dient vooraf het te vervangen/ defecte product retour te komen, netjes verpakt en onbeschadigd.

Pas na ontvangst van het product waarover de garantie aanvraag loopt, zal Cabrio webshop het vervangende product leveren. Levering/ levertijd van het vervangende product is afhankelijk van de beschikbaarheid.

Leveringstijden van vervangende producten zijn afhankelijk van de garantie verwerkingstijden/levertijden bij de fabrikant.   
 

8.5 UITGESLOTEN VAN MONTAGEVERGOEDINGEN:

Alle producten die geleverd zijn zonder montage, zijn uitgesloten van een montage vergoeding in geval van een garantie aanvraag.

Cabriowebshop behoud zich het recht om het product waarover de garantie aanvraag loopt, op eigen locatie te kunnen beoordelen. Zodat vastgesteld kan worden of de garantie aanvraag terecht is. Cabriowebshop behoud zich het recht om indien mogelijk een defect aan het product doormiddel van reparatie te verhelpen.

 

In bepaalde gevallen kan er bij het afhandelen van de garantie aanvraag, een verrekening/ afschrijving worden toegepast in verband met de periode die het product is gebruikt. 

Als er vastgesteld wordt dat verkeerd gebruik, een montage fout of het niet goed functioneren van kap frame/delen het defect heeft veroorzaakt, zal de garantie aanvraag worden afgewezen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Cabriowebshop.nl, dan wel tussen Cabriowebshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Cabriowebshop.nl, is Cabriowebshop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cabriowebshop.nl.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cabriowebshop.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cabriowebshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cabriowebshop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Cabriowebshop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Cabriowebshop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Cabriowebshop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Cabriowebshop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Cabriowebshop.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cabriowebshop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cabriowebshop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Cabriowebshop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Gemiddelde levensduur/ gebruiksperiode

12.1 Door de wereldwijde strenge milieueisen, is het toevoegen van bepaalde stoffen die de kwaliteit en levensverwachting van de producten verbeteren/ verlengen niet meer altijd toegestaan. En wordt er gebruikgemaakt van milieuvriendelijker alternatieven. Dit in combinatie met de (extreme) klimaatsveranderingen zijn de gemiddelde levensduur/ gebruiksperiodes naar beneden aangepast.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.